Volver

Wettelijke kennisgeving

In overeenstemming met artikel 10 van Wet 34/2002 van 11 juli betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel (LSSICE) worden de identificatiegegevens van het bedrijf hieronder vermeld:

BUENDIA 2022, S.L.U

B10747830:

PROP. ONROEREND GOED EN INDUSTRIE

Avda. TIERNO GALVAN, 19, 30860 PUERTO DE MAZARRON

Telefoon: 968006077

E-mailadres: infoinmobiliariabuendia@gmail.com

Website: www.inmobiliariabuendia.es

Mercantil Register / Openbaar register: REGISTERED IN THE MERCANTILE REGISTRY OF MURCIA ON 29/07/2022, VOLUME 3592, folio 196, inscripcion 1º.

BLAD 196, INSCRIPTIE 1º MET BLAD MU-107908.

1. Verantwoordelijkheden, garanties en hyperlinks

BUENDIA 2022, S.L.U  is niet verantwoordelijk voor het eventuele oneigenlijke gebruik dat derden van deze website maken, noch voor de informatie die zij via deze website aan derden doorgeven. De inhoud van deze website is louter informatief en het gebruik dat de gebruiker ervan kan maken en de mogelijke gevolgen, schade of nadeel die eruit kunnen voortvloeien, vallen dan ook uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker. BUENDIA 2022, S.L.U behoudt zich het recht voor om alle juridische stappen te ondernemen die zij passend acht als gevolg van onwettig gebruik door derden van de inhoud van haar website.

In het geval dat de gebruiker links naar andere websites kan vinden op www.inmobiliariabuendia.es, worden deze beheerd door derden. BUENDIA 2022, S.L.U noch de bevoegdheid, noch de menselijke of technische middelen heeft om alle informatie, inhoud, producten of diensten van andere websites waarnaar vanaf deze website kan worden gelinkt, te kennen, te controleren of goed te keuren.BUENDIA 2022, S.L.U  aanvaardt geen aansprakelijkheid in verband met dergelijke koppelingen.

Als een gebruiker zich bewust wordt van onwettige activiteiten in verband met deze website, moet hij/zij onmiddellijk het volgende melden BUENDIA 2022, S.L.U  om de toegangsverbinding uit te schakelen.

Het plaatsen van een link van de website naar een andere website houdt geen enkele juridische relatie, samenwerking of afhankelijkheid in tussen BUENDIA 2022, S.L.U en de partij die verantwoordelijk is voor de website van de derde partij.

2. Verantwoordelijkheid gebruiker

De gebruiker:

U garandeert dat u ten minste achttien (18) jaar oud bent en dat de gegevens die u verstrekt aan BUENDIA 2022, S.L.U waarheidsgetrouw, nauwkeurig, volledig en actueel zijn. Daartoe is de gebruiker verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwheid van alle verstrekte gegevens en houdt hij de verstrekte informatie actueel, zodat deze overeenkomt met zijn of haar werkelijke situatie.

In het geval dat de Gebruiker gegevens van derden verstrekt, verklaart hij/zij dat hij/zij hun toestemming heeft en verbindt hij/zij zich ertoe de informatie in het Privacybeleid door te geven, met uitzondering van BUENDIA 2022, S.L.U van enige aansprakelijkheid in dit opzicht. Echter, BUENDIA 2022, S.L.U  kan periodieke controles uitvoeren om dit feit te verifiëren, waarbij passende zorgvuldigheidmaatregelen worden genomen, in overeenstemming met de regelgeving inzake gegevensbescherming.

U bent aansprakelijk voor alle onjuiste of onnauwkeurige informatie die u via de Website verstrekt en voor alle schade, direct of indirect, die dit kan veroorzaken aan BUENDIA 2022, S.L.U of derden.

3. Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten van de inhoud, teksten, gidsen, bedrijfslogo's, afbeeldingen, … van deze website zijn eigendom van BUENDIA 2022, S.L.U  en, indien van toepassing, van de andere verenigingen en entiteiten die op deze pagina worden genoemd, worden beschermd door het Spaanse rechtssysteem en door de toepasselijke communautaire en internationale regelgeving.

De ongeoorloofde reproductie, verspreiding, commercialisering of transformatie van deze inhoud - behalve in de gevallen die wettelijk zijn toegestaan voor persoonlijk en privégebruik - vormt een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van BUENDIA 2022, S.L.U of van de houder.

De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, commercialisering of transformatie van de inhoud van de website is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BUENDIA 2022, S.L.U. Toestemming wordt verleend om fragmenten van de inhoud van de website van BUENDIA 2022, S.L.U alleen voor persoonlijk en privégebruik. Verzoeken hiertoe kunnen worden gericht aan BUENDIA 2022, S.L.U Om het citaatrecht uit te oefenen, moet het volgende worden vermeld BUENDIA 2022, S.L.U als eigenaar van de uittreksels van de inhoud of documenten waarnaar wordt verwezen, evenals de website : www.inmobiliariabuendia.es, als bron van informatie waar nodig.

In die gevallen waarin delen van de inhoud of documenten op de website eigendom zijn van een derde partij, moet worden aangegeven “© [naam van de eigenaar] zoals gepubliceerd op de website van: www.inmobiliariabuendia.es. In elk geval moet u ons per e-mail op de hoogte stellen op het volgende adres infoinmobiliariabuendia@gmail.com

4. Privacybeleid

Informatie over gegevensverwerking, het doel, uw rechten, de gegevens die door onze website worden verzameld en meer informatie over uw privacy kunt u vinden in ons privacybeleid.

5. Cookies

Om de sessie van de gebruiker te controleren, kan de website van de BUENDIA 2022, S.L.U maakt gebruik van sessiecookies wanneer u door de websites en webpagina's bladert. Door middel van deze cookies identificeert het systeem de gebruiker, terwijl het tegelijkertijd zijn personalisaties, gegevens met betrekking tot zijn huidige aankopen en andere gegevens van de klantenaccount van het bedrijf kan bijhouden. BUENDIA 2022, S.L.U

De gebruikte cookies kunnen geen gegevens van uw harde schijf lezen. Deze cookies slaan identificatiecodes op van de tot stand gebrachte sessie en niet van uw persoon. De gebruikte cookies zijn niet schadelijk en worden alleen gebruikt tijdens de sessie van de gebruiker. Raadpleeg voor meer informatie ons cookiebeleid.

6. Jurisdictie en toepasselijk recht

Voor alle vragen die kunnen rijzen met betrekking tot de interpretatie, toepassing en naleving van deze juridische kennisgeving, evenals voor alle vorderingen die kunnen voortvloeien uit het gebruik ervan, onderwerpen alle interveniërende partijen zich aan de rechters en rechtbanken van MURCIA, waarbij ze uitdrukkelijk afstand doen van alle andere jurisdicties waarop ze mogelijk recht hebben.

Op deze voorwaarden is de Spaanse wet van toepassing.

Alle auteursrechten zijn voorbehouden door de wetten en internationale verdragen inzake intellectueel eigendom. Het geheel of gedeeltelijk kopiëren, reproduceren of verspreiden op welke manier dan ook is uitdrukkelijk verboden.